Năm 2024, MB dự kiến dùng hàng nghìn tỷ để tìm kiếm, đầu tư trụ sở khu vực phía Nam, miền Trung

Theo MB, địa điểm lựa chọn đầu tư sẽ ưu tiên lựa chọn địa điểm đầu tư tại các quận trung tâm của khu vực Hồ Chí Minh, các khu vực trung tâm các tỉnh miền Trung, và/hoặc các khu vực trọng điểm khác tập trung đông dân cư, các trụ sở ngân hàng, giao thông thuận tiện, dễ nhận diện thương hiệu.

Năm 2024, MB dự kiến dùng hàng nghìn tỷ để tìm kiếm, đầu tư trụ sở khu vực phía Nam, miền Trung- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB ) vừa công bố tài liệu trong Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Trong đó, ngân hàng này dự kiến trình cổ đông thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2024.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến lượng vốn chủ sở hữu tăng thêm trong năm 2024 là 19.003 tỷ đồng, từ 88.597 tỷ đồng vào cuối năm 2023 lên 107.600 tỷ đồng. Số vốn tăng thêm này này sẽ được dùng để Đầu tư tài sản tăng năng lực (6.867 tỷ đồng) và Đầu tư kinh doanh khác, hoạt động khác (12.136 tỷ đồng).

Trong đó, ngân hàng dự kiến sử dụng lượng lớn vốn tự có trong năm 2024 tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm để đầu tư trụ sở MB ở khu vực phía Nam, miền Trung và/hoặc các khu vực trọng điểm khác với tổng mức đầu tư thấp hơn 20% vốn điều lệ của MB ghi trong Báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất, phù hợp với chiến lược kinh doanh giai đoạn 2022 - 2026.

Theo MB, mục đích đầu tư trụ sở ở khu vực phía Nam, miền Trung nhằm nâng cao hình ảnh, thương hiệu MB tại các khu vực, địa bàn trọng điểm, có nhiều tiềm năng, góp phần phát triển hoạt động, kinh doanh theo định hướng chiến lược giai đoạn 2022-2026 của MB.

Địa điểm lựa chọn đầu tư sẽ ưu tiên lựa chọn địa điểm đầu tư tại các quận trung tâm của khu vực Hồ Chí Minh, các khu vực trung tâm các tỉnh miền Trung, và/hoặc các khu vực trọng điểm khác tập trung đông dân cư, các trụ sở ngân hàng, giao thông thuận tiện, dễ nhận diện thương hiệu. Trụ sở đầu tư cần đáp ứng tiêu chuẩn tòa nhà hạng A, trang bị hiện đại, dễ dàng nhận diện thương hiệu.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng dự kiến đầu tư, nâng cấp các hệ thống công nghệ thông tin và các hạng mục trang thiết bị, tài sản khác phục vụ cho hoạt động, kinh doanh của MB.

Hội đồng quản trị MB đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị triển khai cụ thể, quyết định việc điều chỉnh Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu, trên cơ sở hiệu quả, hài hòa quyền và lợi ích của MB, của cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền, cụ thể:

Thứ nhất, quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được ủy quyền và giao nhiệm vụ;

Thứ hai, quyết định việc sử dụng vốn chủ sở hữu của MB để đầu tư trụ sở, hệ thống công nghệ thông tin, trang thiết bị và tài sản phục vụ hoạt động, kinh doanh, đầu tư, góp vốn, mua cổ phần, thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết của MB phù hợp phê duyệt của ĐHĐCĐ và quy định pháp luật;

Thứ ba, quyết định việc chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần của MB tại các công ty con mà dẫn đến việc chuyển đổi hình thức pháp lý của công ty con hoặc công ty đó không còn là công ty con của MB (nếu có) trên cơ sở phù hợp nghị quyết của ĐHĐCĐ, quy định của pháp luật và/hoặc phù hợp định hướng phát triển và chiến lược của MB, hài hòa lợi ích của cổ đông;

Thứ tư, thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, ủy quyền, giao nhiệm vụ cho các cá nhân, đơn vị tại MB: quyết định và thực hiện các công việc cần thiết phù hợp quy định pháp luật; hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; làm việc với các Cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan; thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ được giao/ủy quyền, phù hợp quy định pháp luật.